เลือกหน้า

พระสูตรแปลจีน-ไทย

เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับเราฟังพระสูตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลิมพระเกียรติ” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Chinese-Thai Mahāyāna Sūtra Translation Project in Honour of His Majesty the King” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 และพระวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานโครงการฯ

ขอทุกท่านเจริญในธรรม

th ไทย
X