泰國大乘漢傳佛教

พระพุทธศาสนามหายาน แบบจีนแผ่นดินใหญ่ ในประเทศไทย
อารามวัตรมหายาน สามพราน นครปฐม 佛統府大乘襌寺อารามเป่าซานซื่อ ปากช่อง นครราชสีมา 可樂府寳山襌寺

ประกาศสำคัญ

อารามเป่าซานซื่อ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

可樂府寶山禪寺

อารามเป่าซานซื่อ 可樂府寶山禪寺 หรือวัดจีนปากช่อง เป็นศูนย์รวมธรรมของชาวพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานแบบจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นอารามวัตรมหายานอีกหนึ่งแห่ง หรือจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมสาขาของมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาจวนแล้วเสร็จ และในเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 จะทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะมหายานสูงที่สุดในประเทศไทย 13.99 เมตร เป็นพระประธานประจำอาราม

ในการนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว 

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ 

คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ

คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ พร้อมถามตอบข้อสงสัยต่างๆ เรื่องพระพุทธในประเทศจีนยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน นิกายฌานในจีน พระอาจารย์โพธิธรรม จนถึงพระอาจารย์หุ่ยเหนิง เป็นต้น ได้ถ่ายรูปหมู่และมอบหนังสือเป็นที่ระลึก...

อ่านเพิ่มเติม
ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของจีน อันถือเป็นวันมหามงคลมรรคาแห่งคุณธรรม และเป็นวันเทพธิดาทั้ง 7 ของชาวจีน อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ หน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี คุณประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณอรัญญา ฉัตรเลขวณิช คุณสุมิตรา...

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปประธาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปประธาน

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปประธาน เพื่อเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อบูชาพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แห่งพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้า พระนิตยโพธิสัตว์ พระอนิตยโพธิสัตว์ ทุกพระองค์ทั้ง 10 ทิศ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับรู้

เพื่อการเจริญโพธิจิต

พุทธศาสนา

ประเพณีวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วม

สาธารณสงเคราะห์

พุทธศิลป์

เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศึกษาสงเคราะห์

โครงการศีลธรรม

บทความภาษาจีน

Get Involved

ร่วมกิจกรรมกับเรา

ทำวัตรเช้า

เวลา 06.30 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

กิจกรรมเฉพาะนักบวช.

 

ทำวัตรเย็น

เวลา 17.30 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

กิจกรรมเฉพาะนักบวช

 

ทำวัตรพระ

เวลา 07.00 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

รายละเอียดเพื่อการเตรียมความพร้อม.

 

สนับสนุนโดย

ร่วมแสดงความคิดเห็น