เลือกหน้า

泰國大乘漢傳佛教

พระพุทธศาสนามหายาน แบบจีนแผ่นดินใหญ่ ในประเทศไทย
อารามวัตรมหายาน สามพราน นครปฐม 佛統府大乘襌寺อารามเป่าซานซื่อ ปากช่อง นครราชสีมา 可樂府寳山襌寺

ประกาศสำคัญ

อารามวัตรมหายาน พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ 

乘禪寺/地藏道場

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. อารามวัตรมหายาน เปิดให้สาธุชนเข้ากราบสักการะขอพร พระพุทธเจ้า 88 พระองค์ ธรรมบาล 24 พระองค์ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ และคณะพญายมราช พระปรติสารอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (大随求觀音菩薩)พระวสุธราโพธิสัตว์ (大聖財源持地菩薩)พระธรณีโพธิสัตว์ อัญเชิญจากภูเขาจิ่วหัวซาน สร้าง 9 องค์ (大九華山堅牢地神) พระไภษัชยคุรุตถาคต และมหายักษ์เสนาบดี 12 องค์
พระฌานาจารย์หุ่ยเหนิงมหาเถระ หรือพระอาจารย์เว่ยหล่าง (禪宗六祖惠能大師)บูรพาจารย์รูปที่ 6 แห่งนิกายฌาน(เซ็น)สมัยราชวงศ์ถังอัญเชิญจากวัดกวางเซี้ยวนครกวางโจว(สร้าง 3 องค์) พระตรีปิฎกธราจารย์เสวียนจ้างมหาเถระ หรือพระถังซำจั๋ง (唐三藏玄奘大師)และเทพเจ้าต่างๆ

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ 

พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

ภาพพิธีทิ้งกระจาดประจำเดือน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ท่านเจ้าภาพและคณะได้น้อมถวายน้ำมันพืช เพื่อเติมดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เบื้องหน้าพระปฏิมากรทุกพระองค์ของอารามทุกพระองค์ น้อมถวายผักผลไม้ ข้าวสารอาหารแห้งเจ แด่พระภิกษุสามเณร ไตรจีวรและปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ ของอารามเป่าซานซื่อ วัดจีนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี,พระเทพปวรเมธี รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิบดีกรมการศาสนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ของมหาวิทยาลัย...

อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมอบหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,000 ชิ้น

มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมอบหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,000 ชิ้น

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,000 ชิ้นและในวันเดียวกัน บจก.โปรเกรส อิเล็คโทรนิค ได้มอบตู้อบลมร้อนฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ แด่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณร...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับรู้

เพื่อการเจริญโพธิจิต

เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ทำวัตรเช้า

เวลา 06.30 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

กิจกรรมเฉพาะนักบวช.

 

ทำวัตรเย็น

เวลา 17.30 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

กิจกรรมเฉพาะนักบวช

 

ทำวัตรพระ

เวลา 07.00 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

รายละเอียดเพื่อการเตรียมความพร้อม.

 

สนับสนุนโดย

th ไทย
X