เลือกหน้า

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของจีน อันถือเป็นวันมหามงคลมรรคาแห่งคุณธรรม และเป็นวันเทพธิดาทั้ง 7 ของชาวจีน

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ หน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี คุณประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณอรัญญา ฉัตรเลขวณิช คุณสุมิตรา ผลประสิทธิ์กูล คุณมยุรีย์ สิริภามณีรัตน์ พร้อมทั้งคณะ

ได้อาราธนาพระคุณเจ้า ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ ซึ่งได้จัดพิธีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ได้ฉลองสมโภชรูปหล่อพระศากยมุนีพุทธเจ้า พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศ เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2562

โดยจะอัญเชิญพระพุทธปฏิมานี้ไปประดิษฐาน ณ วิหารพุทธานุสรณ์ อำเภอบ้างโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้พุทธบริษัทได้สักการะบูชาต่อไป

จากนั้น หลวงจีนวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายประสานงานด้านพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคณะกรรมการระดมทุนพัฒนาฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X