เลือกหน้า

萬佛嵗府 仙佛寺 釋聖傑譯

มหาสุขาวตีวยูหสูตร  หรืออมิตายุสสูตร  หรือมหาอมิตายุสยูตรนี้  เป็นหนึ่งในสูตร

สําคัญของนิกายมหายานสํานักสุขาวตี (淨土宗) และเป็นหนึ่งใน ๕ คัมภีร์หลักของสํานักนี้ ที่ ภายในกล่าวถึงบุพชาติ ของพระอมิตาภอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (อีกพระนามคือ อมิตายุสะ) เมื่อ เสวยพระชาติเป็นภิกษุชื่อธรรมกร แล้วได้ประกาศปณิธานที่ยิงใหญ่เพื่อโปรดสรรพสัตว์ไว้ ๔๘ ประการ

001.มหาสุขาวตี

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X