เลือกหน้า

大乘方廣總持經

มหายานไวปุลยธารณีสูตร มีชื่อในภาษาสันสกฤตว่า สรฺว ไวทรฺย สํครฺห สูตร เป็นพระสูตรในหมวดสัทธรรมปุณฑรีกะ แปลโดยพระวินิตรุจิมหาเถระ ภิกษุชาวภารตะประเทศ จากภาษาสันสกฤตสู่ภาษาจีนในสมัยราชวงศ์สุยของจีน ราวปีพ.ศ. ที่๑๑๒๔-๑๑๖๑ นามของ พระสูตรนี้อาจแปลความได้ว่า พระสูตรที่เป็นเครื่องทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งมหายานธรรม และมีการแปลสู่ภาษาจีนอีกฉบับคือ 佛說濟諸方等學經 แปลโดยพระธรรมปาลมหาเถระ ใน สมัยจิ้นตะวันตกของจีน (西晉月氏三藏竺法護) ราวปีพ.ศ. ๘๐๘-๘๕๙

003.มหายานไวปุลยธารณีสูตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X