เลือกหน้า

藥師琉璃光如來本願功德經

如是我聞:一時薄伽梵,遊化諸國,至廣嚴城,住樂音樹下。與大比丘眾八千人俱,菩薩摩訶薩三萬六千,及國王、大臣,婆羅門、居士,天龍八部,人非人等,無量大眾,恭敬圍繞,而為說法。

ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา สมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระภควันต์ ทรงจาริกไปยังเมืองนคร ต่างๆ จนถึงมหานครไวศาลี แล้วประทับอยู่ภายใต้ร่มเงาพฤกษา พร้อมด้วยมหาภิกษุ ๘,๐๐๐ รูป พระโพธิสัตว์มหาสัตว์๓๖,๐๐๐ องค์และกษัตริย์มหาเสวกามาตย์พราหมณ์ บัณฑิต เทวดา นาค สัตว์ในคติ๘ มนุษย์และอมนุษย์ทั้งปวง อันเป็นมหาชนที่นับจํานวนมิได้ ต่างห้อมล้อมอยู่ด้วยเคารพ เพื่อสดับการประทานพระธรรมเทศนา

004.พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X