เลือกหน้า

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

ธารณีสูตรบทนี้บังเกิดขึ้นเพราะคหบดีชื่อ สุจันทร ผู้อาศัยในเมืองโกสัมพีเป็นปฐมเหตุแม้ท่านจะ มีบริวารมากมาย แต่เพราะเมตตาสงสารสรรพสัตว์อื่นๆ ที่อัตคัดยากจน และผู้มีโรคมากรุมเร้ากายาทุกข์ ทรมาน จึงทูลถามกุศโลบายในการแกปญหาและปลดเปลื้องทุกข์ของสรรพสัตว์ต่างๆ ต้อองค์พระสัมมา พุทธเจ้า

เพราะขาดแคลนปัจจัยในการดํารงชีวิต ย่อมเป็นผู้มีโรค เมื่อมีโรครุมเร้า กายย่อมเป็นทุกข์เมื่อ กายเป็นทุกข์ใจย่อมเป็นทุกข์และเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ย่อมบําเพ็ญธรรมให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยนี้ จึงต้องแก้ที่เหตุคือความยากจนของสรรพสัตว์ทางร่างกายในเบื้องต้น แล้วจึงแก่ปัญหาทางจิตวิญญาณใน ภายหลัง

005.วสุธราธารณีสูตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X