เลือกหน้า

大乘大集地藏十輪經

ปริเฉทที่๑ กถาวรรค

ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา สมัยหนึ่งพระภควัน ประทับอยู่ที่ขราตียะบรรพต อันเป็นที่พํานักของฤาษีมุนีทั้งหลาย พร้อมด้วยหมู่มหาภิกษุอันเป็นพระมหาสงฆ์สาวกมากกว่าการนับคํานวณ ยังมีหมู่พระ โพธิสัตว์มหาสัตว์ อันเป็นพระมหาโพธิสัตว์สงฆ์มากกว่าการนับคํานวณ เมื่อตรัสจันทรครรภสูตร จบ แล้ว ครั้งนั้นมีมหาสุคันธเมฆลอยมาแต่ทิศทักษิณแล้วโปรยปรายมหาสุคันธชาติเครื่องหอมเป็นสายฝน มี มหาบุปผาเมฆลอยมาแล้วโปรยปรายมหาบุปผชาติคือดอกไม้เป็นสายฝน มีมหาวิจิตรรัตนเมฆที่อลังการ และวิเศษลอยมาก็โปรยปรายมหาวิจิตรรัตนชาติ คือบรรดาอัญมณีของมีค่าที่ประดับตกแต่งสวยงาม อย่างยิ่งเป็นสายฝน มีมหาวิจิตรพัสตราเมฆลอยมาก็โปรยปรายมหาพัสตราภรณ์คืออาภรณ์แพรพรรณที่ ประณีตสวยงามและสะอาดเป็นสายฝน บรรดาเมฆฝนเหล่านี้ ปกคลุมไปทั่วภูเขาอันเป็นที่พํานักของ ฤาษีมุนีทั้งหลายแห่งนั้น บรรดาของหอม ดอกไม้รัตนะ อาภรณ์ก็ยังเปล่งเสียงกล่าวแสดงมหาธรรมที่

ปริเฉทที่-1-กษิติครรภ์ทศจักรสูตร大乘大集地藏十輪經

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X