เลือกหน้า
พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี,พระเทพปวรเมธี รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิบดีกรมการศาสนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ของมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ในนามประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ฝ่ายประสานงานด้านพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน-วัชรยานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มจร และภาคีเครือข่าย มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

ซึ่งในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค(ถุงยังชีพ) และวัตถุดิบเครื่องปรุงในครั้งนี้นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งศูนย์(โรงทาน) ประกอบด้วย

1.ภาคกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ภาคเหนือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

4.ภาคใต้ วิทยาลังสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพและปัจจัย(เงิน)ให้กับ โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย สิ่งของที่มอบจำนวน 2,000 ถุง วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร ปัจจัย(เงิน)สนับสนุนการจัดทำโครงครัว

สำหรับกิจกรรมนี้ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์(โรงทาน)ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช มาตั้งแต่ต้นและจะดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อเยี่ยวยาช่วยเหลือถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ประชาชน จนกว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะปกติ

泰國大乘禪寺,佛眼弘法基金會代表摩訶朱拉隆功大學的大乘佛教委員會主席及弘揚道德部丶聯絡泰國國內及國外的大乘和密​​乘佛教丶在泰國文化部宗教局支持下與摩訶朱拉隆功大學及其相關組織,遵循泰國僧王的思想,攜手壹起捐贈救生袋給僧侶沙彌和普通大眾。

2020年5月13日下午1點,帕啦吧里呀卡偉大師博士校長丶摩訶朱拉隆功大學Covid-19病毒疾病控制和預防中心主席,規劃與發展部副總幹事、宗教部副總幹事,及該大學的管理組織、教職人員、員工及學生們舉辦了消費品(救生袋)的捐贈儀式,並捐贈了食材調料給食堂。目的是為了可以拿來供養僧侶沙彌以及全泰國不同地區的大眾們。

其中,本次捐贈的消費品(救生袋)和食材調料,摩訶朱拉隆功大學建立了一個中心(食堂),包括了以下幾個區域點:

1.中部地區大城府旺內縣的摩訶朱拉隆功大學
2.北部地區帕堯府治縣的摩訶朱拉隆功大學
3.東北部馬哈沙拉堪府甘他拉威猜縣的摩訶朱拉隆功大學-馬哈沙拉堪佛教學院
4.南部地區素叻他尼府治縣的摩訶朱拉隆功大學-素叻他尼佛教學院

除此之外,還捐贈了救生袋及錢給大城府旺內縣的旺內醫院,旺內縣警察局,旺內縣的朗賽區的行政組織,旺內縣的僧眾,共計數量為2,000包,及食材調料,大米,錢,協助建立起食堂。

針對該項目摩訶朱拉隆功大學建立了一個中心(食堂),并遵循泰國僧王的思想以幫助受到Covid-19病毒影響的僧侶沙彌和普通大眾,從初始到之後都會以這種方式提供幫助於僧侶沙彌和普通大眾們,直到國家恢復正常。

th ไทย
X