เลือกหน้า
พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

ภาพพิธีทิ้งกระจาดประจำเดือน
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. ท่านเจ้าภาพและคณะได้น้อมถวายน้ำมันพืช เพื่อเติมดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เบื้องหน้าพระปฏิมากรทุกพระองค์ของอารามทุกพระองค์ น้อมถวายผักผลไม้ ข้าวสารอาหารแห้งเจ แด่พระภิกษุสามเณร ไตรจีวรและปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ ของอารามเป่าซานซื่อ วัดจีนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พระอาจารย์วิศวภัทร ได้เมตตาอธิบายโศลกสรรเสริญพระพุทธคุณภาคภาษาจีนเป็นภาษาไทย ให้สาธุชนได้ทราบเพื่อประดับสติปัญญา จากนั้นสาธุถวายเพลและร่วมรับประทานอาหารเจ

เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีทิ้งกระจาดมหาทานเป็นอันเสร็จพิธี

???
กราบอนุโมทนาแด่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่าน

th ไทย
X