เลือกหน้า
อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย แจกข้าวสารมงคล 5 ตัน

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย แจกข้าวสารมงคล 5 ตัน

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 วันส่งท้ายปีเก่าไทย
อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์มาทางบัญชีของมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และท่านพระปลัดรัชวุฒิ รชวุฑฺโฒ ที่เมตตาประสานงานครั้งนี้

ในการแจกข้าวสารแก่ประชาชน จำนวน 5 ตัน หรือ 1000 ถุง ครั้งนี้ ได้แบ่งกระจายข้าวสารไปแจกที่รถ 4 คันตามมุมต่างๆ โดยมีประชาชนทยอยมารับข้าวสาร เป็นระยะๆ ซึ่งใช้เวลาในการแจกข้าวสารประมาณ 15 นาที คือตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 8.45 น.

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับแจกข้าวสารทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หยิบถุงข้าวสารด้วยตนเองและกลับทันที

ซึ่งได้ทำการแจกจ่ายข้าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมดังกุศลเจตนาของสาธุชนทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถแจกได้ทั่วถึง เนื่องจากข้าวสารได้หมดลงเสียก่อน

จึงกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาแด่ผู้มีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระปฐมเจดีย์ องค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล โปรดปัดเป่าพิบัติภัยโรคระบาดให้หมดสิ้นไป และโปรดคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากโรคภัยทุกประการ มีความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปัญญา ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไปเทอญ.

เครติดภาพและสื่อ : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม / https://www.thaireference.com/

มหายาน มหาสันนิปาต กษิติครรภ ทศจักรสูตร

มหายาน มหาสันนิปาต กษิติครรภ ทศจักรสูตร

大乘大集地藏十輪經

ปริเฉทที่๑ กถาวรรค

ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา สมัยหนึ่งพระภควัน ประทับอยู่ที่ขราตียะบรรพต อันเป็นที่พํานักของฤาษีมุนีทั้งหลาย พร้อมด้วยหมู่มหาภิกษุอันเป็นพระมหาสงฆ์สาวกมากกว่าการนับคํานวณ ยังมีหมู่พระ โพธิสัตว์มหาสัตว์ อันเป็นพระมหาโพธิสัตว์สงฆ์มากกว่าการนับคํานวณ เมื่อตรัสจันทรครรภสูตร จบ แล้ว ครั้งนั้นมีมหาสุคันธเมฆลอยมาแต่ทิศทักษิณแล้วโปรยปรายมหาสุคันธชาติเครื่องหอมเป็นสายฝน มี มหาบุปผาเมฆลอยมาแล้วโปรยปรายมหาบุปผชาติคือดอกไม้เป็นสายฝน มีมหาวิจิตรรัตนเมฆที่อลังการ และวิเศษลอยมาก็โปรยปรายมหาวิจิตรรัตนชาติ คือบรรดาอัญมณีของมีค่าที่ประดับตกแต่งสวยงาม อย่างยิ่งเป็นสายฝน มีมหาวิจิตรพัสตราเมฆลอยมาก็โปรยปรายมหาพัสตราภรณ์คืออาภรณ์แพรพรรณที่ ประณีตสวยงามและสะอาดเป็นสายฝน บรรดาเมฆฝนเหล่านี้ ปกคลุมไปทั่วภูเขาอันเป็นที่พํานักของ ฤาษีมุนีทั้งหลายแห่งนั้น บรรดาของหอม ดอกไม้รัตนะ อาภรณ์ก็ยังเปล่งเสียงกล่าวแสดงมหาธรรมที่

ปริเฉทที่-1-กษิติครรภ์ทศจักรสูตร大乘大集地藏十輪經

พระอารยศรีวสุธราธารณีมหายานสูตร

พระอารยศรีวสุธราธารณีมหายานสูตร

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

ธารณีสูตรบทนี้บังเกิดขึ้นเพราะคหบดีชื่อ สุจันทร ผู้อาศัยในเมืองโกสัมพีเป็นปฐมเหตุแม้ท่านจะ มีบริวารมากมาย แต่เพราะเมตตาสงสารสรรพสัตว์อื่นๆ ที่อัตคัดยากจน และผู้มีโรคมากรุมเร้ากายาทุกข์ ทรมาน จึงทูลถามกุศโลบายในการแกปญหาและปลดเปลื้องทุกข์ของสรรพสัตว์ต่างๆ ต้อองค์พระสัมมา พุทธเจ้า

เพราะขาดแคลนปัจจัยในการดํารงชีวิต ย่อมเป็นผู้มีโรค เมื่อมีโรครุมเร้า กายย่อมเป็นทุกข์เมื่อ กายเป็นทุกข์ใจย่อมเป็นทุกข์และเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ย่อมบําเพ็ญธรรมให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยนี้ จึงต้องแก้ที่เหตุคือความยากจนของสรรพสัตว์ทางร่างกายในเบื้องต้น แล้วจึงแก่ปัญหาทางจิตวิญญาณใน ภายหลัง

005.วสุธราธารณีสูตร

ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร

ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร

藥師琉璃光如來本願功德經

如是我聞:一時薄伽梵,遊化諸國,至廣嚴城,住樂音樹下。與大比丘眾八千人俱,菩薩摩訶薩三萬六千,及國王、大臣,婆羅門、居士,天龍八部,人非人等,無量大眾,恭敬圍繞,而為說法。

ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา สมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระภควันต์ ทรงจาริกไปยังเมืองนคร ต่างๆ จนถึงมหานครไวศาลี แล้วประทับอยู่ภายใต้ร่มเงาพฤกษา พร้อมด้วยมหาภิกษุ ๘,๐๐๐ รูป พระโพธิสัตว์มหาสัตว์๓๖,๐๐๐ องค์และกษัตริย์มหาเสวกามาตย์พราหมณ์ บัณฑิต เทวดา นาค สัตว์ในคติ๘ มนุษย์และอมนุษย์ทั้งปวง อันเป็นมหาชนที่นับจํานวนมิได้ ต่างห้อมล้อมอยู่ด้วยเคารพ เพื่อสดับการประทานพระธรรมเทศนา

004.พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร

มหายานไวปุลยธารณีสูตร

มหายานไวปุลยธารณีสูตร

大乘方廣總持經

มหายานไวปุลยธารณีสูตร มีชื่อในภาษาสันสกฤตว่า สรฺว ไวทรฺย สํครฺห สูตร เป็นพระสูตรในหมวดสัทธรรมปุณฑรีกะ แปลโดยพระวินิตรุจิมหาเถระ ภิกษุชาวภารตะประเทศ จากภาษาสันสกฤตสู่ภาษาจีนในสมัยราชวงศ์สุยของจีน ราวปีพ.ศ. ที่๑๑๒๔-๑๑๖๑ นามของ พระสูตรนี้อาจแปลความได้ว่า พระสูตรที่เป็นเครื่องทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งมหายานธรรม และมีการแปลสู่ภาษาจีนอีกฉบับคือ 佛說濟諸方等學經 แปลโดยพระธรรมปาลมหาเถระ ใน สมัยจิ้นตะวันตกของจีน (西晉月氏三藏竺法護) ราวปีพ.ศ. ๘๐๘-๘๕๙

003.มหายานไวปุลยธารณีสูตร

th ไทย
X