คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ

คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ พร้อมถามตอบข้อสงสัยต่างๆ เรื่องพระพุทธในประเทศจีนยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน นิกายฌานในจีน พระอาจารย์โพธิธรรม จนถึงพระอาจารย์หุ่ยเหนิง เป็นต้น ได้ถ่ายรูปหมู่และมอบหนังสือเป็นที่ระลึก

ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของจีน อันถือเป็นวันมหามงคลมรรคาแห่งคุณธรรม และเป็นวันเทพธิดาทั้ง 7 ของชาวจีน

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ หน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี คุณประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณอรัญญา ฉัตรเลขวณิช คุณสุมิตรา ผลประสิทธิ์กูล คุณมยุรีย์ สิริภามณีรัตน์ พร้อมทั้งคณะ

ได้อาราธนาพระคุณเจ้า ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ ซึ่งได้จัดพิธีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ได้ฉลองสมโภชรูปหล่อพระศากยมุนีพุทธเจ้า พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศ เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2562

โดยจะอัญเชิญพระพุทธปฏิมานี้ไปประดิษฐาน ณ วิหารพุทธานุสรณ์ อำเภอบ้างโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้พุทธบริษัทได้สักการะบูชาต่อไป

จากนั้น หลวงจีนวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายประสานงานด้านพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคณะกรรมการระดมทุนพัฒนาฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป