เลือกหน้า
พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

ภาพพิธีทิ้งกระจาดประจำเดือน
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. ท่านเจ้าภาพและคณะได้น้อมถวายน้ำมันพืช เพื่อเติมดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เบื้องหน้าพระปฏิมากรทุกพระองค์ของอารามทุกพระองค์ น้อมถวายผักผลไม้ ข้าวสารอาหารแห้งเจ แด่พระภิกษุสามเณร ไตรจีวรและปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ ของอารามเป่าซานซื่อ วัดจีนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พระอาจารย์วิศวภัทร ได้เมตตาอธิบายโศลกสรรเสริญพระพุทธคุณภาคภาษาจีนเป็นภาษาไทย ให้สาธุชนได้ทราบเพื่อประดับสติปัญญา จากนั้นสาธุถวายเพลและร่วมรับประทานอาหารเจ

เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีทิ้งกระจาดมหาทานเป็นอันเสร็จพิธี

???
กราบอนุโมทนาแด่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่าน

พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี,พระเทพปวรเมธี รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิบดีกรมการศาสนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ของมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ในนามประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ฝ่ายประสานงานด้านพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน-วัชรยานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มจร และภาคีเครือข่าย มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

ซึ่งในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค(ถุงยังชีพ) และวัตถุดิบเครื่องปรุงในครั้งนี้นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งศูนย์(โรงทาน) ประกอบด้วย

1.ภาคกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ภาคเหนือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

4.ภาคใต้ วิทยาลังสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพและปัจจัย(เงิน)ให้กับ โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย สิ่งของที่มอบจำนวน 2,000 ถุง วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร ปัจจัย(เงิน)สนับสนุนการจัดทำโครงครัว

สำหรับกิจกรรมนี้ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์(โรงทาน)ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช มาตั้งแต่ต้นและจะดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อเยี่ยวยาช่วยเหลือถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ประชาชน จนกว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะปกติ

泰國大乘禪寺,佛眼弘法基金會代表摩訶朱拉隆功大學的大乘佛教委員會主席及弘揚道德部丶聯絡泰國國內及國外的大乘和密​​乘佛教丶在泰國文化部宗教局支持下與摩訶朱拉隆功大學及其相關組織,遵循泰國僧王的思想,攜手壹起捐贈救生袋給僧侶沙彌和普通大眾。

2020年5月13日下午1點,帕啦吧里呀卡偉大師博士校長丶摩訶朱拉隆功大學Covid-19病毒疾病控制和預防中心主席,規劃與發展部副總幹事、宗教部副總幹事,及該大學的管理組織、教職人員、員工及學生們舉辦了消費品(救生袋)的捐贈儀式,並捐贈了食材調料給食堂。目的是為了可以拿來供養僧侶沙彌以及全泰國不同地區的大眾們。

其中,本次捐贈的消費品(救生袋)和食材調料,摩訶朱拉隆功大學建立了一個中心(食堂),包括了以下幾個區域點:

1.中部地區大城府旺內縣的摩訶朱拉隆功大學
2.北部地區帕堯府治縣的摩訶朱拉隆功大學
3.東北部馬哈沙拉堪府甘他拉威猜縣的摩訶朱拉隆功大學-馬哈沙拉堪佛教學院
4.南部地區素叻他尼府治縣的摩訶朱拉隆功大學-素叻他尼佛教學院

除此之外,還捐贈了救生袋及錢給大城府旺內縣的旺內醫院,旺內縣警察局,旺內縣的朗賽區的行政組織,旺內縣的僧眾,共計數量為2,000包,及食材調料,大米,錢,協助建立起食堂。

針對該項目摩訶朱拉隆功大學建立了一個中心(食堂),并遵循泰國僧王的思想以幫助受到Covid-19病毒影響的僧侶沙彌和普通大眾,從初始到之後都會以這種方式提供幫助於僧侶沙彌和普通大眾們,直到國家恢復正常。

มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมอบหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,000 ชิ้น

มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมอบหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,000 ชิ้น

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,000 ชิ้น

และในวันเดียวกัน บจก.โปรเกรส อิเล็คโทรนิค ได้มอบตู้อบลมร้อนฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ แด่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณร และเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้แทนรับมอบ

ในโอกาสนี้ ท่านรองอธิบดีกรมการศาสนา และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมอนุโมทนาและถ่ายภาพร่วมกันเป็นเครื่องระลึกในบุญครั้งนี้ด้วย

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย แจกข้าวสารมงคล 5 ตัน

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย แจกข้าวสารมงคล 5 ตัน

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 วันส่งท้ายปีเก่าไทย
อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์มาทางบัญชีของมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และท่านพระปลัดรัชวุฒิ รชวุฑฺโฒ ที่เมตตาประสานงานครั้งนี้

ในการแจกข้าวสารแก่ประชาชน จำนวน 5 ตัน หรือ 1000 ถุง ครั้งนี้ ได้แบ่งกระจายข้าวสารไปแจกที่รถ 4 คันตามมุมต่างๆ โดยมีประชาชนทยอยมารับข้าวสาร เป็นระยะๆ ซึ่งใช้เวลาในการแจกข้าวสารประมาณ 15 นาที คือตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 8.45 น.

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับแจกข้าวสารทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หยิบถุงข้าวสารด้วยตนเองและกลับทันที

ซึ่งได้ทำการแจกจ่ายข้าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมดังกุศลเจตนาของสาธุชนทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถแจกได้ทั่วถึง เนื่องจากข้าวสารได้หมดลงเสียก่อน

จึงกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาแด่ผู้มีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระปฐมเจดีย์ องค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล โปรดปัดเป่าพิบัติภัยโรคระบาดให้หมดสิ้นไป และโปรดคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากโรคภัยทุกประการ มีความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปัญญา ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไปเทอญ.

เครติดภาพและสื่อ : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม / https://www.thaireference.com/

คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ

คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ พร้อมถามตอบข้อสงสัยต่างๆ เรื่องพระพุทธในประเทศจีนยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน นิกายฌานในจีน พระอาจารย์โพธิธรรม จนถึงพระอาจารย์หุ่ยเหนิง เป็นต้น ได้ถ่ายรูปหมู่และมอบหนังสือเป็นที่ระลึก

ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของจีน อันถือเป็นวันมหามงคลมรรคาแห่งคุณธรรม และเป็นวันเทพธิดาทั้ง 7 ของชาวจีน

อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ หน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี คุณประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณอรัญญา ฉัตรเลขวณิช คุณสุมิตรา ผลประสิทธิ์กูล คุณมยุรีย์ สิริภามณีรัตน์ พร้อมทั้งคณะ

ได้อาราธนาพระคุณเจ้า ประกอบมณฑลพิธีบูชาพระนิรันตรายประชวาลเตชพุทธเจ้า และพระฑีฆายุไภษัชยคุรุสัปตพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ ซึ่งได้จัดพิธีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ได้ฉลองสมโภชรูปหล่อพระศากยมุนีพุทธเจ้า พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศ เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2562

โดยจะอัญเชิญพระพุทธปฏิมานี้ไปประดิษฐาน ณ วิหารพุทธานุสรณ์ อำเภอบ้างโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้พุทธบริษัทได้สักการะบูชาต่อไป

จากนั้น หลวงจีนวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายประสานงานด้านพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคณะกรรมการระดมทุนพัฒนาฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

th ไทย
X