เลือกหน้า
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

อารัมภบท เกริ่นนำ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ….. อาจจะยกข้อความพิเศษมาใส่ ตัวโตๆ

เกี่ยวกับพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ 

ณ ริมแม่นำนครชัยศรี ที่ตั้งของอารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย สถานที่แห่งนี้ได้สร้างรูปพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ขนาดมหึมา ……. เขียนต่อ 

ภาพจากลานพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ณ อารามวัตรมหายาน จ. นครปฐม

th ไทย
X