เลือกหน้า
ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปประธาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปประธาน

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 
ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปประธาน เพื่อเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อบูชาพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แห่งพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้า พระนิตยโพธิสัตว์ พระอนิตยโพธิสัตว์ ทุกพระองค์ทั้ง 10 ทิศ ทั่วอนันตจักรวาล ตลอดทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต องค์ใหญ่สูง 13.99 เมตร ในพระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และภายในองค์พระปฏิมากรบรรจุพระไตรปิฎก ประดุจการสร้างพระธาตุเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ พระอุทเทสิกเจดีย์ ในคราวเดียว

การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด 

1. เมื่อตายไปย่อมสู่สุขคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่า
2. เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง
3. ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาด้วยความเลื่อมใส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์วิมานทิพย์
4. อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์
5. ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ
6. จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติ 
7. ได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย
8. เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี 
9. เป็นเศรษฐีทุกชาติไป
10. ภยันตรายใดๆ ไม่แพ้วพาน 
11. มียศบริวารพร้อมพรัก
12. เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย 
13. ผิวพรรณผุดผ่องใสดั่งทองคำ
14. เป็นผู้นำของปวงชน 
15. กุศลได้เกิดเป็นพระราชา
16. จะบรรลุอภิญญาทั้งหก 
17. ปิดประตูนรกโลกันต์
18. ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด 
19. บังเกิดเป็นจอมเทวดา
20. สมความปรารถนาทุกประการ (คัมภีร์ขุททกนิกาย อปทาน และคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑) 

?อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป?

?1.อกุศลกรรมในอดีตชาติ แต่ปางก่อน จากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
?2.สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรพพยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มี คนคิดร้ายไม่สำเร็จ
?3.เจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญแล้ว จะเลิกจองเวร
?4.เหล่ายักษ์ ภูติผี งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย อยู่ที่ใดกแคล้วคลาดจากภัย
?5.จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคลรุ่งเรืองก้าวหน้า ผู้คนนับถือ
?6.ความสมบูรณ์ปรากฏเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์
?7.คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินหมดไป
?8.คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ
?9.พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำบุญกุศลเรืองรอง
?10.สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้าง ผู้สร้างที่จะเกิดจะได้ฟังธรรม สามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

เพื่ออุทิศกุศลแด่เทพ พรหม มนุษย์ อมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพภูมิ ไม่มีประมาณ

ช่วยแชร์บอกบุญให้มากที่สุดครับผม
?????????

สถานที่เททอง : สถานที่สร้างอารามเป่าซานซื่อ วัดจีนปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในโบชัวร์)

น้อมกราบอนุโมทนาบุญครับ

th ไทย
X