佛統府大乘禪寺

อารามวัตรมหายาน สามพราน นครปฐม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน

ร่วมพิธีทิ้งกระจาดมหาทาน

เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน

งานทิ้งกระจาด เป็นประเพณีของพุทธศาสนาทางฝ่ายมหายาน เป็นการจำเริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ตำนานในพระสูตรกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระอานนท์กำลังบำเพ็ญสมาธิปรเวกธรรมอยู่ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัศดุ์ มีอสุรกายตนหนึ่งสำแดงร่างเป็นเปรต รูปร่างสูงผอม มีแต่หนังหุ้มกระดูก ลำคอเล็กเท่ารูเข็ม เมื่อหิวก็เปิดเปลวไฟออกจากปาก เปรตนั้นกล่าวกับพระอานนท์ว่า อีกสามวันพระพุทธเจ้าถึงจะมรณภาพ พระอานนท์ถามว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เปรตก็กราบทูลว่าต้องทำพิธีอุทิศเครื่องอุปโภคเป็นทานแก่ฝูงเปรตทั้งปวงจึงจะรอดและมีอายุมั่นขวัญยืนด้วย พระอานนท์จึงเข้ากราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงทรงโปรดให้ประกอบเมตตาธรรมตามที่พระอานนท์กราบทูล

งานประเพณีทิ้งกระจาดนี้ เป็นงานที่รวมกันของประชาชน ในวันที่จะทำบุญให้ทาน เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เป็นการสร้างความเอื้ออาทรกันในหมู่สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ โดยถือว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นเครื่องลดความเห็นแก่ตัวลง

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้

มหายาน มหาสันนิปาต กษิติครรภ ทศจักรสูตร

มหายาน มหาสันนิปาต กษิติครรภ ทศจักรสูตร

大乘大集地藏十輪經 ปริเฉทที่๑ กถาวรรค ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา สมัยหนึ่งพระภควัน ประทับอยู่ที่ขราตียะบรรพต๑ อันเป็นที่พํานักของฤาษีมุนีทั้งหลาย พร้อมด้วยหมู่มหาภิกษุอันเป็นพระมหาสงฆ์สาวกมากกว่าการนับคํานวณ ยังมีหมู่พระ โพธิสัตว์มหาสัตว์ อันเป็นพระมหาโพธิสัตว์สงฆ์มากกว่าการนับคํานวณ เมื่อตรัสจันทรครรภสูตร ๒ จบ แล้ว...

อ่านเพิ่มเติม
พระอารยศรีวสุธราธารณีมหายานสูตร

พระอารยศรีวสุธราธารณีมหายานสูตร

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經 ธารณีสูตรบทนี้บังเกิดขึ้นเพราะคหบดีชื่อ สุจันทร ผู้อาศัยในเมืองโกสัมพีเป็นปฐมเหตุแม้ท่านจะ มีบริวารมากมาย แต่เพราะเมตตาสงสารสรรพสัตว์อื่นๆ ที่อัตคัดยากจน และผู้มีโรคมากรุมเร้ากายาทุกข์ ทรมาน จึงทูลถามกุศโลบายในการแกปญหาและปลดเปลื้องทุกข์ของสรรพสัตว์ต่างๆ ต้อองค์พระสัมมา พุทธเจ้า เพราะขาดแคลนปัจจัยในการดํารงชีวิต ย่อมเป็นผู้มีโรค...

อ่านเพิ่มเติม
ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร

ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร

藥師琉璃光如來本願功德經 如是我聞:一時薄伽梵,遊化諸國,至廣嚴城,住樂音樹下。與大比丘眾八千人俱,菩薩摩訶薩三萬六千,及國王、大臣,婆羅門、居士,天龍八部,人非人等,無量大眾,恭敬圍繞,而為說法。 ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา สมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระภควันต์ ทรงจาริกไปยังเมืองนคร ต่างๆ จนถึงมหานครไวศาลี แล้วประทับอยู่ภายใต้ร่มเงาพฤกษา ๑ พร้อมด้วยมหาภิกษุ ๘,๐๐๐ รูป พระโพธิสัตว์มหาสัตว์๓๖,๐๐๐ องค์และกษัตริย์มหาเสวกามาตย์พราหมณ์ บัณฑิต เทวดา นาค...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับรู้

เพื่อการเจริญโพธิจิต

Get Involved

ร่วมกิจกรรมกับเรา

ทำวัตรเช้า

เวลา 06.30 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

กิจกรรมเฉพาะนักบวช.

 

ทำวัตรเย็น

เวลา 17.30 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

กิจกรรมเฉพาะนักบวช

 

ทำวัตรพระ

เวลา 07.00 น.
สถานที่ วิหารใหญ่

รายละเอียดเพื่อการเตรียมความพร้อม.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น