เลือกหน้า

พระวิศวภัทร นามเดิม วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ                                          เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ประวัติ

หลวงจีนวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ

พระวิศวภัทร ฉายา เส็กก่วงโต่ว (จีน: 釋廣度) เป็นชาวไทยที่ออกบวช ณ ภูเขาเก้ายอด หรือภูเขาจิ่วหัวซาน (จีน: 九華山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พุทธบรรพตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแปลพระสูตรมหายานจากพระไตรปิฎกภาษาจีนเป็นภาษาไทย จำนวนมากกว่า 20 พระสูตร และเน้นการนำข้อวัตรปฏิบัติที่ปรากฏในพระสูตรมหายานออกมาปฏิบัติได้จริง ปัจจุบันเป็นรองประธานและคณะทำงานโครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลิมพระเกียรติ (อักษรจีน: 崇聖大乘佛經中泰翻譯組; อังกฤษ: Chinese-Thai Mahāyāna Sūtra Translation Project in Honour of His Majesty the King)

 ประวัติ

พระวิศวภัทร นามเดิม วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์เย็น (普仁寺) ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยมีพระอาจารย์จีนวินยานุกร (仁意大師) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา เป็นพระอุปัชฌาย์ ฉายา เซี่ยเกี๊ยก (聖傑) แปลว่า ผู้มีอัจฉริยะอันประเสริฐ ภายหลังได้ลาสิกขาบท เพื่อไปศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้บรรพชา ณ วัดหัวเหยียนซื่อ ภูเขาจิ่วหัวซาน พุทธบรรพตที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสายอวตังสกะ (หัวเหยียน: 華嚴宗) และสายฌาน (เซ็น:禪宗) โดยพระธรรมาจารย์ฮุยกวงมหาเถระ (慧光大和尚) กรรมการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน , รองเจ้าคณะมณฑลอันฮุย, รองเจ้าคณะภูเขาจิ่วหัวซาน เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า จีน: 廣度 แต้จิ๋ว: ก้วงโต่ว จีนกลาง: กว่างตู้ (Guang du) แปลว่าผู้โปรดสัตว์ได้อย่างกว้างขวาง

 ต่อมา นางสาวประไพ กัลยาณพงศ์ ชาวสวนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินสวนจำนวน 12 ไร่เศษ แด่พระวิศวภัทร ซึ่งได้สร้างเป็นพุทธสถานแบบมหายาน และได้พำนักอยู่ที่มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน (大乘禪寺/佛眼弘法基金會/地藏道場) พุทธมณฑลสาย 6 เลขที่ 88 หมู่ 1 พุทธมณฑลสาย 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน

 พระวิศวภัทร สนใจคัมภีร์ฝ่ายมหายานมาตั้งแต่อายุ 17 ปี ได้พยายามถ่ายทอดพระธรรมคัมภีร์ฝ่ายมหายานที่อยู่ในรูปของภาษาจีนสู่ภาคภาษาไทย มีผลงานแปลพระสูตรมหายานกว่า 20 เรื่อง ได้ตีพิมพ์เผยแผ่เป็นรูปเล่ม ดีวีดีสื่อธรรมะ รูปภาพพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อีกหลายแสนใบ ซึ่งแจกโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์และพระรูป อัญเชิญมาตีพิมพ์ในหนังสือผลงาน อันแสดงถึงความสนพระราชหฤทัยและทรงส่งเสริมการพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มของคณะสาธุชนผู้มีส่วนร่วมอย่างหาที่สุดมิได้

สมัยครองเพศฆราวาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือผลงานแปล ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตร ภาคภาษาไทย ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2545

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) และในปี 2546 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย หนังสือไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตร (แปลไทย) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เพื่อพระราชทานแก่หน่วยแพทย์อาสา (พอสว.)

เมื่ออุปสมบทได้ 2 พรรษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อ พระราชทานทุนปฐมฤกษ์ในโครงการแปลพระสูตรมหายาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยไม่แบ่งแยกลัทธินิกายใดๆ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลิมพระเกียรติ” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Chinese-Thai Mahāyāna Sūtra Translation Project in Honour of His Majesty the King” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 และพระวิศวภัทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานโครงการฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ถือเป็นพระสงฆ์ในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายรุ่น “เซี่ย” หรือ “聖” รูปแรกและพรรษาน้อยที่สุด ที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้ จากนั้นยังได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายหนังสือพระสูตรมหายานแปลไทย แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อีกหลายครั้ง และได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมมหายานที่สมาคมจีนและสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ อยู่เสมอ

ปัจจุบัน (ปี 2555) เป็นประธานอารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย 6 และเป็นประธานการก่อสร้างพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ แกะสลักด้วยหินแกรนิต ส่วนสูงรวมฐาน 13.99 เมตร ประดิษฐาน ณ อารามวัตรมหายาน

ผลงานการแปลพระสูตรฝ่ายมหายานนั้น ไม่เพียงได้ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีนจำนวนมาก ที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาแบบจีนหรือมหายานได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามคัมภีร์ฝ่ายมหายานยิ่งขึ้นเท่านั้น ชาวพุทธฝ่ายเถรวาทก็ยังได้มีความรู้ความเข้าใจ ได้สัมผัสพระธรรมคัมภีร์ฝ่ายมหายานโดยการอ่าน ซึ่งที่ผ่านมานั้นความรู้หรือตำราฝ่ายนิกายมหายานนั้น ถูกจำกัดอยู่แต่ในภาษาจีน จึงทำให้ชาวจีนยุคใหม่และชาวไทยจำนวนมากขาดความเข้าใจและศรัทธาที่ถูกต้อง งานแปลพระสูตรนี้ยังได้สร้างกระแสความสนใจและความตื่นตัวให้หน่วยงานหลายแห่งที่เกี่ยวข้อง ได้สนใจศึกษาและเผยแผ่พระสูตรทางมหายานอย่างจริงจัง

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงหล่อรูปพระสังฆปรินายก หุ่ยเหนิง บูรพาจารย์นิกายฌาน รูปที่ 6 ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 พระวิศวภัทร ได้ทำความร่วมมือด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนทางพระพุทธศาสนามหายาน กับพระธรรมาจารย์หมิงเซิงมหาเถระ (明生大和尚) รองประธานสำนักพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ประธานสำนักพุทธศาสนา มณฑลกวางตุ้ง เจ้าอาวาสวัดกวงเซี้ยว (光孝寺) เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน โดยพระธรรมาจารย์หมิงเซิง ได้ตั้งชื่อสำนักและเขียนอักษรพู่กันจีนให้แก่มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยว่า"大乘禪寺" แปลว่า อารามมหายาน เพื่อแกะสลักเหนือซุ้มประตู พร้อมกันนี้ได้มอบพระไตรปิฎก (ภาษาจีน) ประกอบด้วย 永樂北藏,大正藏,乾隆大藏經,卍續藏經,浄土藏 รวม 5 ชุด 129 กล่อง 1,448 เล่ม เพื่อไว้เป็นที่ศึกษา ค้นคว้า ในหอพระไตรฯ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และ ได้มอบ รูปหล่อพระสังฆนายกฮุ่ยเหนิงมหาเถระ (หรือ ท่านเว่ยหล่าง:六祖惠能) เนื้อทองเหลือง สูง 1.98 เมตร จากวัดกวงเซี้ยว เมืองกว่างโจ่ว ที่จัดสร้างขึ้นเพียง 3 องค์ (วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ท่านฮุ่ยเหนิง ได้ปลงผมใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ และได้นำเกศาบรรจุไว้ในสถูป 7 ชั้น ซึ่งปัจจุบันต้นโพธิ์ใหญ่และพระสถูปยังคงอยู่ และยังเป็นสถานที่พระอาจารย์โพธิธรรม หรือพระตั๊กม้อ ได้เคยพักอาศัยเมื่อ 2 พันกว่าปีก่อน โดยรูปปฏิมานี้ ได้ปั้นและหล่อโดยช่างฝีมือ ชื่อ พ่านเคอ เป็น 1 ใน 4 ช่างปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน โดยได้อัญเชิญกลับสู่ประเทศไทย เพื่อเปิดให้สาธุชนได้เข้ากราบสักการะ ภายในหอบูรพาจารย์ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ถือเป็นนิมิตหมายมงคล แห่งการเผยแผ่พระพุทธธรรมมหายาน สายฌาน (เซ็น) และบารมีธรรมแห่งพระบูรพาจารย์ จากต้นกำเนิดสู่ประเทศไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 พระธรรมาจารย์ฉางจั้งมหาเถระ (常藏大和尚) รองประธานสำนักพระพุทธศาสนาแห่งนครปักกิ่ง เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง (วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว) นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบสำเนาหนังสือพระไตรปิฎกทองคำ (趙城金藏)ที่ต้นฉบับมีอายุกว่า 1,000 ปี จำนวน 150 เล่ม

 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานผ้าไตรมหายาน ให้พระวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ อัญเชิญไปเป็นผ้าไตรประธาน ในพิธีบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล ณ วัดผู่ทว้อ เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของชาวไทยและชาวจีน ที่มีการร่วมมือและแลกเปลี่ยน ทางพระพุทธศาสนามหายาน อย่างเป็นทางการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้อุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ และรับถ่ายทอดตรีมหาศีล (三壇大戒) คือ สามเณรศีล ปาฏิโมกข์ภิกษุศีล โพธิสัตวศีล ของพระพุทธศาสนามหายาน ณ วัดผู่ทว้อ เมืองจูไห่ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับสุทธิบรรณรับรองการเป็นภิกษุสงฆ์จากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน

ปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อ หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เทษายน 2558 และพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ประดับที่ชื่ออาคารหอพระไตรปิฎก

วันที่ 16 มกราคม 2560 พระวิศวภัทร ได้รับมอบบาตรจีวร ประคำจากพระธรรมาจารย์เจี้ยนหมิงเถระ ประเทศมาเลเซีย ให้สืบทอดตำแหน่งบูรพาจารย์ นิกายฌาน สาขาหลินฉี(臨濟正宗) รุ่นที่ 44 ของวัดฉีถ่าซื่อ (七塔寺)เมืองหนิงปอ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักพระพุทธศาสนาแห่งภูเขาจิ่วหัวซาน มณฑลอันฮุย ได้จัดสร้างรูปหล่อพระปฤทิวีโพธิสัตว์ หรือพระธรณี (堅牢地神)ศิลปะจีนสูง 3 เมตร จำนวน 9 องค์ เพื่อส่งมอบไป 9 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้มอบให้พระวิศวภัทร โดยได้ทำความร่วมมือระหว่างกัน และได้รับมอบหนังสือพระไตรปิฎกศิลา 1 ชุด (房山石經)มีคณะศิษย์ชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีอัญเชิญอย่างเป็นทางการ ณ ภูเขาจิ่วหัวซาน ปัจจุบันรูปหล่อนี้ ประดิษฐาน ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน ประเทศไทย

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 พระวิศวภัทร ได้รับมอบบาตรจีวร ประคำ ตราประทับ และคฑายู่อี่หยกขาว จากพระธรรมาจารย์หุ้ยกวงมหาเถระ รองประธานสำนักพระพุทธศาสนามณฑลอันหุย รองประธานสำนักพระพุทธศาสนาภูเขาจิ่วหัวซาน กรรมการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจีน ให้สืบทอดตำแหน่งบูรพาจารย์รุ่นที่ 2 ของอารามหัวเหยียนฉานซื่อ ภูเขาจิ่วหัวซาน  (九華山華嚴襌寺) และเขียนตัวอีกษรจีนว่า 九華龍象  อันมีความหมายว่า นาคะผู้เป็นเลิศแห่งภูเขาจิ่วหัวซาน มอบไว้แกะสลักที่ซุ้มประตู มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และได้จัดพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ณ อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย มีสาธุชนไทยจีน ร่วมพิธีกว่า 500 คน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานน้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ และผ้าห่มพระสถูปบรรจุเกศาพระบูรพาจารย์หุ้ยเหนิงมหาเถระ สังฆปริณายกรูปที่ 6 ของนิกายฌาน ให้พระวิศวภัทร อัญเชิญไปถวายยังวัดกวงเซี้ยว นครกวางโจว ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการบูชาคุณบูรพาจารย์และ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าฯ และทรงเจิมทองเหลือง 9 ก้อน พร้อมประทานเงินปฐมฤกษ์ในการสร้างพุทธสถาน อารามเป่าซานซื่อ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานให้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ไปในโครงการบรรพชาสามเณรชาวเขา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

 

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2541 ถึง ปัจจุบัน แปลพระสูตรฝ่ายมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย
 • ปี 2550 เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน รองประธานโครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลิมพระเกียรติ
 • ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน เรียบเรียงและเปรียบเทียบพระสูตรฝ่ายเถรวาท (ภาษาไทย) และพระสูตรมหายาน (ภาษาจีน) เพื่อเผยแผ่
 • ปี 2553 เป็นวิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ชลบุรี
 • ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน ประธานผู้ก่อตั้งอารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
 • ปี 2562 เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายประสานงาน ด้านพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปี 2562 หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ด้านการประสานงานพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน-วัชรยาน ในประเทศและต่างประเทศ

งานเขียนทั่วไป

 1. พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน
 2. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน
 3. เกี่ยวกับสุขาวตีพุทธเกษตร
 4. คำแปลบทสวดธรรมสังคีตในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย
 5. ธารณีมนตร์ของนิกายวัชรยาน
 6. คำแปลบทสวดมนต์ทำวัตรเย็นของมหายาน
 7. พระไภษัชยคุรุตถาคต กับสังคม
 8. ทศมหาปณิธาน ของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ จริยาวัตรแม่บทของโพธิสัตว์ในยุคปัจจุบัน
 9. ๑๐๘ ธรรมวจนะในพระสูตรมหายาน เรื่อง “โพธิจิต”
 10. พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ยอดแห่งปณิธาน

ผลงานแปลพระสูตรและพระคัมภีร์ฝ่ายมหายาน

งานแปลพระสูตรฝ่ายมหายานภาคภาษาจีนสู่ภาคไทย

 1. มหาสุขาวตีวยูหสูตร หรือ อมิตายุสสูตร (佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經)
 2. สรฺวตถาคตาธิษฺฐานหฤทยคุหฺยธาตุครณฺฑมุทฺราธารณีสูตฺร (一切如來心秘密全身舍利寳篋印陀羅尼經)
 3. สรฺว ไวทรฺย สํครฺห สูตร (大乘方廣總持經)
 4. ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร (藥師琉璃光如來本願功德經)
 5. อารยศรี วสุธราธารณีมหายานสูตร (佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經)
 6. มหาไวปุลยสมปูรณโพธิอรรถสูตร (大方廣圓覺修多羅了義經)
 7. กุมารปาล จิรายุวัฒน นิโรธกรรม ธารณีสูตร (佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經)
 8. พุทธาวตังสกะ มหาไวปุลยสูตร (大方廣佛華嚴經 七品)
 9. สหัสรภุชสหัสรเนตรมหากรุณาจิตรธารณีสูตร (千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經)
 10. ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตร (藥師琉璃光七佛本願功德經)
 11. อมิตายุรฺ ธฺยาน สูตร (佛說觀無量壽佛經)
 12. พุทธาวตังสกะ มหาไวปุลยสูตร ทศภูมิวรรค (大方廣佛華嚴經 十地品)
 13. อวตัวสกะสูตร สมันตภัทรจริยาปณิธานวรรค (大方廣佛華嚴經 入不思議解脫境界 《普賢行願品》)
 14. มหารัตนกูฏสูตร สุมติกุมารีวรรค (大寶積經 妙慧童女品)
 15. อมิตาพุทธสูตร (佛說阿彌陀經)
 16. กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร(ฉบับอธิบายความ) (地藏菩薩本願經-淺說)
 17. ทศกุศลกรรมบถสูตร (佛說十善業道經)
 18. มานุเษนทรรัฐปาล ปรัชญาปารมิตาสูตร (仁王護國般若波羅蜜多經)
 19. มัญชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร (文殊師利所說般若波羅密經)
 20. โพธิจิตรวยูหสูตร (佛說莊嚴菩提心經)
 21. อมิตาสารัตถสูตร (無量義經)
 22. มหายาน มหาสนฺนิปาต กษิติครรภ ทศจกฺร สูตร (大乘大集地藏十輪經)
 23. มัญชุศรีวิหารสูตร (佛說文殊尸利行經)
 24. อุตรเคราะห์นิรันตรายจิรายุวัฒนสูตร (佛說天中北斗古佛消災延壽妙經)
 25. ธรฺม-ธาตุ-ปรกฺฤตย-อวตาร-สูตฺร (入法界體性經)
 26. ปรตีตฺย-สมุตฺปาท สูตร (หรือ ปฏิจจสมุปบาทสูตร 緣起經)
 27. พุทฺธอุษฺณีษวิชยธารณีสูตฺร (大佛頂尊勝陀羅尼經)
th ไทย
X